Elektronická podatelna

 Elektronická podatelna obce Rudka je určena pro příjem elektronických podání podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektrických podatelnách.

1. Možnosti elektronického podání
a)   prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu: podatelna@obecrudka.cz.
Elektronická podání se stahují pouze ve středu a v pátek nejdříve po 18. hodině! Elektronické podání musí obsahovat zaručený elektronický podpis odesilatele všude tam, kde to vyžaduje právní předpis, jinak podání bude odmítnuto!

b) prostřednictvím datové schránky – 7eeakz8

c)  na technickém nosiči dat (CD se souborovým systémem ISO9660).
Osobní přijímání datových zpráv na technickém nosiči:
Obecní úřad Rudka, Rudka 66 (středa 18.00 – 19.00 hod.).
Adresa pro poštovní přijímání datových zpráv na technickém nosiči:
Obecní úřad Rudka, Rudka 66, 664 83, p. Domašov.
Přijatý technický nosič bude vrácen jen na výslovnou žádost.
Podání na technickém nosiči dat musí obsahovat zaručený elektronický podpis všude tam, kde to vyžaduje právní předpis, jinak podání nebude zpracováno!

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelny nebo na doručovací adresu: Obecní úřad Rudka, Rudka 66, 664 83, p. Domašov, případně volejte na tel. 546 441 152 (pouze středa 18.00 – 19.00 hod.).

Elektronické adresy obecního úřadu (ou@obecrudka.cz) a starosty neslouží k přijímání výše uvedených datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, ani k příjímání podání podle § 19 odst. 1 věta druhá zákona č. 71/1967 Sb. Tyto elektronické adresy jsou určeny k běžné elektronické korespondenci.

2. Seznam kvalifikovaných zaměstnaneckých certifikátů obce Rudka určených pro zajištění elektronické podatelny:

Poskytovatel služby certifikační autority: Česká pošta, s.p.

Jméno zaměstnanceZařazení
Marie Jirglovástarosta
Jana Čermáková 

3. Požadavky pro přijetí elektronických podání:
Přípustné formáty elektronického podání
formát *.txt (prostý text)
formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
formát *.pdf (Acrobat Reader)
formát *.rtf (textový standard – rich text format)
formát *.jpg (grafický formát)
formát *.gif (grafický formát)

Jednou e-mailovou zprávou zasílejte pouze jedno podání !

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Maximální souhrnná velikost jednoho elektronického podání (včetně všech připojených příloh) je 2 MB.

4. Pravidla pro potvrzování doručených zpráv:
a)       Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy –pokud lze z přijatého elektronického podání zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí potvrzení je elektronický podpis zaměstnance podatelny Obecního úřadu Rudka.

b)   V případě, že zpráva neprojde předepsanými kontrolami z hlediska přítomnosti a validity elektronického podpisu, bude neprodleně zasláno sdělení odesílateli – pokud lze z doručeného elektronického podání zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí potvrzení je elektronický podpis zaměstnance podatelny Obecního úřadu Rudka.

 5. Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:
V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem apod., nebo neprojde předepsanými kontrolami např. z hlediska své čitelnosti, bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli –pokud lze z doručeného elektronického podání zjistit elektronickou adresu odesilatele, zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí. Součástí sdělení o nepřijetí datové zprávy je elektronický podpis zaměstnance podatelny Obecního úřadu Rudka.

 6. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu:
·    Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
·    Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
·         Vyhláška 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,
·         Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
·         Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
·         Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
·         Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (žádost o poskytnutí informace nemusí být vybavena zaručeným elektronickým podpisem, pro identifikaci žadatele stačí jen elektronická adresa).

Náležitosti právních úkonů činěných v elektronické podobě, jakož i náležitosti týkající se použití elektronického podpisu, musí splňovat náležitosti uvedené v obecně závazných předpisech.